Aquapro - til forsiden

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 
1. Anvendelse og gyldighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige tilbud, salg og leverancer fra Aquapro Whirlpool and Spas (herefter AQP), medmindre en eller flere af bestemmelserne er fraveget ved udtrykkelig aftale.
 
 
2. Tilbud/Ordrer
Endelig aftale mellem køber og AQP anses først for indgået ved AQP´s skriftlige accept af tilbuddet eller ved AQP fremsendelse af fakture eller varerne
 
 
3. Fortrydelsesret
Ved afgivelse af tilbud fra sælgers forretningssted har køber ingen fortrydelsesret, når sælger har modtaget accept, det være sig på telefax, e-mail eller anden skriftlig korrespondance. 
 
 
4. Priser, fragt m.v.
AQP angivne priser er i danske kroner inkl. moms og ekskl. fragtomkostninger.

Ekstraomkostninger i forbindelse med forsendelser mærket ”forsigtig”, ”lørdagsekspres” eller forsendelse pr. efterkrav kan forekomme.

Ønskes varer tilsendt, betales følgende leveringsomkostninger:
For forsendelser på op til 5 kg betales Post Danmarks til enhver tid gældende standardtakst for pakker på 5 kg.

For forsendelser på 5-10 kg betales Post Danmarks til enhver tid gældende standardtakst for pakker på 10 kg.

Levering med bud eller fragtmand:
Ved levering med bud eller fragtmand betales de til enhver tid gældende takster.
 
 
5. Betaling
Købesummen er forfalden til kontant betaling forud for levering af varen på den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Faktura fremsendes forud for levering. Ved bestillingsvarer kan der kræves, der betales 50% af købesummen ved ordreafgivelse. Den resterende del af købesummen betales umiddelbart inden levering.
 
Accepterer AQP en annulering efterf'ølgende, betales der et gebyr på 50% af købesummen med tillæg af omkostninger.

Ved tilvirkningskøb/specieskøb kan AQP forlange den fulde købesum erlagt/deponeret hos AQP allerede ved bestilling af varen.
 
Ved betaling efter forfaldsdagen er AQP berettiget til at beregne sig renter, rykkergebyrer etc. i henhold til den til enhver tid gældende rente- og inkassolovgivning.

Køber har ikke ret til at foretage modregning/tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af mulige modkrav mod AQP, idet en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af købsaftalen.
 
 
6. Ejendomsforbehold
Såfremt det undtagelsesvist er aftalt med køber, at denne skal have udleveret varen inden den fulde købesum er erlagt, forbeholder AQP sig med de begrænsninger, der følger af de ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til AQP.

Levering m.v.
Ved forsendelse tilstræber AQP levering af standardvarer inden for 2-3 arbejdsdage efter modtaget betaling.

Levering af bestillingsvarer aftales individuelt og fremgår af ordrebekræftelse eller faktura.

Levering anses for sket, når varen er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Køber overtager risikoen for varen ved sælgers overgivelse af varen til fragtfører.

AQP er i øvrigt ikke ansvarlig over for køber, såfremt force majeure hindrer/forsinker sælgers opfyldelse af aftalen – herunder strejke, lockout, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder eller andre omstændigheder, som sælger ikke har indflydelse på.

I ovennævnte tilfælde er sælger berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.
 
 
7. Undersøgelsespligt
Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede.
 
 
8. Reklamation og ansvar
Køber skal give skriftlig meddelelse direkte til AQP om fejl/mangler uden ugrundet ophold, dog senest tre dage efter, at manglen er eller burde have været opdaget. Den skriftlige reklamation skal indeholde en specifikation af den påståede mangel. Såfremt køber ikke reklamerer over en mangel inden den ovenfor angivne frist, mister køber retten til at fremsætte krav som følge af manglen. Enhver reklamation skal være gjort gældende over for AQP inden et år efter leveringstidspunktet. Overholder køber ikke denne frist, mister køber retten til at påberåbe sig manglen.

Såfremt en mangel konstateres, er AQP ansvar altid og i enhver situation begrænset til efter AQP valg at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af AQP fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

AQP er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab forårsaget af en mangelfuld vare, herunder – men ikke begrænset til - enhver form for skade på bygningskonstruktioner, installationer, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Særligt i forbruger køb:
I forbrugerkøber gælder ovennævnte betingelser ligeledes, dog med de begrænsninger, der følger af de beskyttelsespræceptive regler i købelovens kapitel om forbruger køb.
 
 
9. Produktansvar
For produktansvar er AQP alene ansvarlig i henhold til de ufravigelige
bestemmelser i dansk produktansvarslovgivning. AQP fraskriver sig derudover ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder – men ikke begrænset til - skade på bygningskonstruktioner, installationer, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avance tab og ethvert andet indirekte tab.

Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på AQP produktansvarsforsikring.

Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give meddelelse til AQP, såfremt køber bliver bekendt med, at der er opstået skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

I den udstrækning AQP måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde AQP skadesløs i samme omfang, som AQP ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.
 
 
10. Værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem AQP og køber skal afgøres i henhold til
dansk ret ved AQP hjemting. AQP kan dog til enhver tid vælge at retsforfølge køber ved købers hjemting.
 

© 2009 - Aquapro - All rights reserved
House of Dreams / Census - Vallensbækvej 63 - 2625 Vallensbæk 
Tlf. +45 70 22 34 24 - E-mail: info@spacenter.dk | Handelsbetingelser